back

Sluiting en het afstoten van kerkgebouwen is een 'onderschat drama'. Een kerkgebouw representeert het aanwezige geloof, verwijst naar het geloofsleven van vroeger en is voor christenen de ruimte die de mens aan zijn goddelijke oorsprong herinnert. Ook voor mensen die niet geloven is het kerkgebouw belangrijk, want beeldbepalend in stad of dorp. Sluiting van een kerkgebouw is daarom altijd een emotionele gebeurtenis die zorgvuldige processen en procedures vergt. De verkoop van kerkelijke gebouwen kost niet alleen veel tijd en energie, het vraagt ook om een professionele aanpak. THESAUROS helpt kerkbesturen de rekensom op te maken en te zorgen dat het geld bij afstoten in huis blijft en niet terecht komt bij derden.  

Log-in


Twitter
De naam Thesauros

Het Griekse woord ‘Thesauros’ betekent: een bewaarde voorraad, een schat, die men achter de hand heeft, ook wel: schatkamer, voorraadkamer. In het evangelie van Mattheus (Mt. 13,52) stelt Jezus dat het er in het gelovig leven om gaat dat men als een goed huisvader uit de voorraadkamer oud en nieuw tevoorschijn haalt, al naar gelang er behoefte aan is. Het woord dat hier voor voorraadkamer, waardevolle reserve, wordt gebruikt, is ‘Thesauros’. Jezus sluit aan bij een oudtestamentisch gebruik, waar ook de tempelruimten worden gezien als voorraadkamer, als schat, waarvan gebruik kan worden gemaakt. THESAUROS wil op de hier bedoelde wijze in een bij de huidige tijd passende structuur kerkelijke gebouwen – schatkamers, ruimten – opnieuw bestemmen voor oude en nieuwe taken, al naar behoefte.


Uw vastgoed adviseur

THESAUROS wil als onafhankelijk vastgoedloket voor de christelijke kerkgemeenschap zich presenteren als samenwerkende partner aan parochies, bisdommen, ordes en congregaties van zowel de rooms katholieke kerk, de protestantse kerk alsmede andere christelijke geloofsgemeenschappen. Op deze website kunt u zien wat we voor u kunnen betekenen en hoe we dit op zo’n efficiënt mogelijke manier organiseren. Uiteraard is elke situatie en vraagstelling uniek en graag nodigen wij u uit om geheel vrijblijvend kennis te maken met THESAUROS. Neem gerust contact met ons op! 

TE KOOP

THESAUROS begeleidt namens het bisdom Haarlem-Amsterdam de verkoop van de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk aan de Ds. M.L. Kingweg 209 te Zaandam. De locatie leent zich goed voor herontwikkeling naar woningbouw, waartoe de gemeente haar bereidheid heeft uitgesproken. De verkoop geschiedt middels een openbare verkoopprocedure. Marktpartijen worden uitgenodigd tot het doen van een indicatieve bieding en een globale planvisie voor de herontwikkeling van de locatie. Inschrijvingen dienen uiterlijk voor 2 september 2016 ingediend te zijn. Vervolgens zal een selectie wprden gemaakt van partijen met de economisch meest aantrekkelijke aanbieding en zullen de condities voor verwerving in meer detail met deze partijen worden besproken en gewogen. Uiteindelijk zal hieruit één partij wordne geselecteerd. Meer informatie is te vinden in de biedingsleidraad. Deze kunt u opvragen bij dhr. S.A. Spanjaard via sas@thesaurosvastgoed.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen via 06 52 54 08 45.